Menu / Cynnwys
Return to News

Ponty Rugby reaches out to schools in the community / Rygbi Ponty yn estyn allan i ysgolion yn y gymuned

The role of Pontypridd RFC, through the Valleys Rugby Initiative, as a focal point for its community was enhanced in a meeting held at the club on Thursday 10th October.

Representatives from fifteen local schools were in attendance to be briefed by Pontypridd Director of Rugby Justin Burnell, along with Dean Parsons and Ben Daniels from the University of South Wales, about opportunities to increase rugby participation between all parties.

The Pontypridd Valleys Rugby Initiative was launched three years ago and has gained significant momentum, encouraging participation by hundreds of school children so far.

The aim is to create stronger links with local schools, colleges and clubs in the area, providing unique opportunities for rugby themed development.

The link between club, university and schools will be further enhanced this season with the holding of Rugby Camps at Sardis Road, half-time participation during Pontypridd RFC games, school visits, and a World Cup themed tournament at the USW Barn on 28th November.

The fifteen participating primary schools are: Maesybryn, Coedpenmaen, Trerobart, Gwauncelyn, Hawthorn, Parc Lewis, Llantrisant, Cilfynydd, Garth Olwg, Pontyclun, Gwaunmeisgyn, Llwyncrwn, Llanilltud Faerdref, Evan James and Fynnon Taf.

Rhoddwyd hwb i statws CR Pontypridd, drwy Fenter Rygbi’r Cymoedd, mewn cyfarfod a gynhaliwyd yn y clwb ar ddydd Iau 10fed o Hydref.

Roedd cynrychiolwyr o bymtheg ysgol leol yn bresennol, i gael eu cynghori gan Gyfarwyddwr Rygbi Pontypridd Justin Burnell, ynghyd a Dean Parsons a Ben Daniels o Brifysgol De Cymru, am y cyfleon i hybu’r gyfranogaeth rygbi rhyngddynt.

Lawnsiwyd Menter Rygbi Pontypridd a’r Cymoedd dair blynedd yn ol ac mae wedi mynd o nerth i nerth gan annog gweithgaredd gan gannoedd o blant ysgol hyd yn hyn.

Yr amcan yw cryfhau’r cysylltiadau gydag ysgolion lleol, colegau a chlybiau, gan gynnig cyfleon unigryw i ddatblygu drwy gyfrwng rygbi.

Caiff y cyswllt rhwng clwb, prifysgol ac ysgolion ei ddatblygu ymhellach y tymor hwn drwy gynnal Gwersylloedd Rygbi ar faes Heol Sardis, gweithgaredd hanner-amser yn gemau CR Pontypridd, ymweliadau a’r ysgolion, a chystadleuaeth ar thema Cwpan y Byd i’w gynnal yn Ysgubor Prifysgol De Cymru ar 28ain o Dachwedd.

Y pymtheg ysgol gynradd sydd yn gysylltiedig a’r fenter yw: Maesybryn, Coedpenmaen, Trerobart, Gwauncelyn, Hawthorn, Parc Lewis, Llantrisant, Cilfynydd, Garth Olwg, Pontyclun, Gwaunmeisgyn, Llwyncrwn, Llanilltud Faerdref, Evan James and Fynnon Taf.